วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2556

แนะนำตัว

สวัสดีคะ ดิฉันชื่อ : นางสาวฉัตฑริกา  สุขกระโทก   ชื่อเล่น : หวาน
รหัสนักศึกษา : 554144097  ชั้นปีที่ 2  สาขา : คอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น