วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2556

โครงการสอน

วิชานวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา PC54505 3(2-2-5)
(Innovation, Technology and Information in Education)


อาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ภาคเรียนที่ 1 / 2556


คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ การสร้าง การออกแบบ การนำไปใช้ การประเมินผล การปรับปรุงนวัตกรรม สามารถเลือกใช้ ออกแบบ สร้าง ปรับปรุงนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระดับการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และเพื่อส่งเสริมการเรียนรุ้ของผู้เรียน
วัตถุประสงค์

          เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหากิจกรรมในบทเรียนแล้วจะมีความสามารถหรือพฤติกรรมอังนี้
          1.อธิบายความหมาย ความสำคัญ หลักการ และแนวคิดนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษาได้
          2. อธิบายบทบาท คุณค่า ประเภท และประโยชน์ของนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศการศึกษาได้
          3. อธิบายความสัมพันธ์ของนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
          4. บอกขั้นตอนของการเกิดนวัตกรรม และเปรียบเทียบความแตกต่างกับเทคโนโลยีได้อย่างชัดเจน
          5. บอกความหมาย ขั้นตอนและกระบวนการของการเรียนรู้ การรับรู้ตามธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละวัยได้
          6. วิเคราะห์สาเหตุในการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการปัญหาทางการศึกษาได้
          7. ยกตัวอย่างนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาในยุคปัจจุบันได้
          8. ออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
          9. ปรับปรุงและเลือกใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษากับการเรียนการสอนได้
          10. ประเมินผลนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
          11. ระบุและเสนอแนะแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
          12. ออกแบบการเรียนการสอนในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้เนื้อหาบทเรียน

          หน่วยการเรียนที่ 1 แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย ความสำคัญของนวัตกรรม-
                                        เทคโนโลยีและ สารสนเทศการศึกษา
          หน่วยการเรียนที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
          หน่วยการเรียนที่ 3 สื่อการเรียนการสอน
          หน่วยการเรียนที่ 4 วิธีระบบ
          หน่วยการเรียนที่ 5 จิตวิทยาการเรียนการสอน
          หน่วยการเรียนที่ 6 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
          หน่วยการเรียนที่ 7 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
          หน่วยการเรียนที่ 8 หนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
          หน่วยการเรียนที่ 9 สื่อมัลติมีเดีย (Multi-Media)
          หน่วยการเรียนที่ 10 การเรียนการสอนแบบผสมผสานกิจกรรมการเรียนการสอน

          1. รูปแบบการสอนเป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (blended learning) ระหว่าง การเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ(Face-to-Face or Traditional Classroom) กับ การเรียนการสอนบนออนไลน์โดยใช้เว็บบล็อก (Online Learning with Weblog)โดยใช้อัตราส่วน 39% - 79%
          2. เทคนิควิธีสอน
                    2.1 การบรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอน
                    2.2 การมอบหมายงาน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
                    2.3 การทำงานเป็นกลุ่มด้วยการแสดงความคิดเห็น
                              - การซักถาม
                              - การอภิปราย
                              - การทำแบบฝึกหัด
                              - การแสดงผลงานการบูรณาการกับความพอเพียง

          ความมีเหตุผล
          ความพอประมาณ
          ภูมิคุ้มกันในตนเองที่ดี
                    - เงื่อนไขความรู้ : รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง
                    - เงื่อนไขคุณธรรม : ซื่อสัตย์ แบ่งปันคุณลักษณะที่พึงประสงค์

          ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้จะต้องเป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำคัญได้แก่ ความซื่อสัตย์ โดยแสดงออกอย่างบูรณาการอย่างสัมพันธ์กับพฤติกรรมต่างๆไปพร้อมๆกับกิจกรรมการเรียนการสอนทุกขั้นตอน เช่น
                    - ความรับผิชอบและตรงต่อเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน
                    - มีความรักความสามัคคีในกลุ่มผู้เรียนร่วมวิชาเอกเดียวกันและวิชาเอกอื่นๆ
                    - ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์
                    - ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน
                    - มีความคิดสร้างสรรค์
                    - มีระเบียบวินัยในการแต่งกาย
                    - สุภาพ เสรีภาพ อ่อนน้อม และให้เกียรติผู้อื่น


แหล่งเรียนรู้

          1. ห้องสมุด
          2. อินเตอร์เน็ต
          3. เอกสารประกอบการสอน
          4. ตัวอย่างเว็บบล็อก
          5. สื่อของจริง ของตัวอย่าง
          6. ชุมชนท้องถิ่นการวัดและประเมินผล

          1. การวัดผล
                    1.1 การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน(คุณลักษณะที่พึงประสงค์) 10 %
                    1.2 เอกสารรายงาน การแสดงความคิดเห็นและการประเมิน (รายบุคคล) 10 %
                    1.3 เว็บบล็อก (รายบุคคล) 20 %
                    1.4 เว็บบล็อก (กลุ่ม) 20 %
                    1.4 การนำเสนอผลงานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน 20 %
                    1.5 สอบปลายภาค 20 %

          2. การประเมินผล

                    ระดับคะแนน          80 – 100          ค่าระดับคะแนน            A
                    ระดับคะแนน          75 – 79            ค่าระดับคะแนน            B+
                    ระดับคะแนน          70 – 74            ค่าระดับคะแนน            B
                    ระดับคะแนน          65 – 69            ค่าระดับคะแนน            C+
                    ระดับคะแนน          60 – 64            ค่าระดับคะแนน            C
                    ระดับคะแนน          55 – 59            ค่าระดับคะแนน            D+
                    ระดับคะแนน          50 – 54            ค่าระดับคะแนน            D
                    ระดับคะแนน            0 – 49            ค่าระดับคะแนน            E

32 ความคิดเห็น:

 1. หัวบล๊อคออกแบบดีครับ เนื้อหามีการใช้สีเพื่อดึงดูดผู้อ่านภาพรวมถือว่าดีครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. คะ // ขอบคุณพี่โต้ง พี่โชค ที่มาคอนเม้นต์ให้ หววาน นะ

   ลบ
 2. หัวblogger ทำออกมาได้สวยมากเลย แต่ควรไปปรับเพิ่มความกว้างอีกนิดเพื่อให้พอดีกับขอบ blogger

  สีอักษรโอเคแล้ว
  ภาพรวม ดูดูแล้ว โอเคจ้า สวยมากเลย

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. คะ // ขอบคุณพี่โต้ง พี่โชค ที่มาคอนเม้นต์ให้ หววาน นะ

   ลบ
 3. หัวบล๊อกสวยออกแบบดึงดูดความสนใจ ตัวอักษรอ่านง่ายสบายตา มีช่องว่างไห้พักสายตา โดยรวมสวยและน่าสนใจ

  ตอบลบ
 4. หัวบล็อกสวยมาก ส่วนเนื้อหาก็เหมาะสมไม่มากไม่น้อยจนเกินไป ภาพและวีดีโอเหมาะสมกับเนื้อหาดีจ้า ตกแต่งด้านข้างสวยมากดึงดูดความสนใจได้เป็นอย่างดี

  ตอบลบ
 5. หัวบล๊อกสวยดีนะคะ รูปโปรไฟล์ก็สวยๆๆ วีดีโอก็ครบถ้วนสมบูรณ์มีลิงค์มากมายให้เลือกเข้าไปชมหวังว่าคงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับผู้ที่มาเข้าชมบล๊อกของคุณนะคะ

  ตอบลบ
 6. บล็อกนี้สวยมากนะคะเพื่อนหวาน หัวบล็อกก็ดูสวยรวมๆแล้วดูเด่นมากคะ

  ตอบลบ
 7. บล็อกนี้ทำได้ดีมากๆเลยน่ หัวบล็อกก็แต่งได้สวยงามจ๊ะ แต่เราว่าน่าจะปรับคำว่านวัตกรรมให้ใหญ่อีกหน่อยน่ะ จะได้เป็นที่สนใจมากกว่านี้อ่ะ โดยรวมก็โอเคน่ เนื้อหาก็ใช้สีสันที่สวยอ่านง่ายจ๊ะ ก็ขอให้หวานทำผลงานที่ดีๆแบบนี้อีกนะจ๊ะ ^^

  ตอบลบ
 8. หัวบล็อกออกแบบได้สวยมาาก ส่วนของเนื้อหา น่าอ่าน ตัวหนังสือใหญ่ มีสีสัน ทำให้ไม่เบื่อ น่าสนใจ ด้านข้าง มีวีดิโอ รูปภาพ จัด ตกแต่งได้สวยงาม โดยรวม สวยงาม ^^

  ตอบลบ
 9. หัวบล็อกออกแบบได้น่ารักมาก ตัวหนังสือชัดเจน สีสันสดใส ส่วนของเนื้อหาตัวหนังสืออ่านได้ง่าย สีสันสดใส มีรูปภาพ ทำให้น่าอ่าน เวลาอ่านไม่เบื่อ ด้านข้างมีเพลง วิดีโอ บทความ รูปภาพ จัดแต่งได้สวยงามและสีบล็อกดูอ่อนหวานสบายตา โดยรวมสวยมากจ๊ะ

  ตอบลบ
 10. หัวบล็อกสวยจ้า เนื้อหาแน่นครบ ขนาดก็พอดี สีสันน่าสนใจ อ่านแล้วสบายตา โดยรวมดีมากจ้า :)

  ตอบลบ
 11. หัวบล๊อกสวยดีนะครับ มีขนาดใหญ่เด่น ตัวอักษรสวยหลากสี รูปโปรไฟล์ก็สวยๆๆ
  วีดีโอก็ครบถ้วนสมบูรณ์มีลิงค์มากมายให้เลือกเข้าไปชม พื้นหลังก็เรียบง่านดูแล้วสบายตาดี ครับ

  ตอบลบ
 12. บล็อกนี้ทำได้ดีมากๆเลยนะ หัวบล็อกก็แต่งได้สวยมาก แต่หัวเรื่องบล็อก ควรที่จะ
  ทำให้มันเด็น มาก กว่านี้นะ จะได้เป็นจุดดึงดูด โดยรวมก็สวยแล้วนะ
  เนื้อหาก็ใช้สีสันที่สวยมาก รวมทั้ง วีดีโอ ก็หน้าสนใจมาก ครับ

  ตอบลบ
 13. สวัสดีจร้า นางสาวฉัตฑริกา สุขกระโทก หัวบล็อกตกแต่งได้สวยงามมาก สีสันสดใส น่าสนใจกับการอ่านมาก มีลูกเล่นในเนื้อหา เนื้อหาครบถ้วนและสมบรูณ์ ขนาดของตัวหนังสือพอกับระดับในการอ่าน สรุปโดยรวมของบล็อกน่าอ่านและน่าสนใจมาก

  ตอบลบ
 14. บล็อกดูแล้วน่ารักสีสันพื้นหลังเข้ากับบล็อกมาก มีสีสันที่หลากหลายเหมือนกัน ตัวหนังสือกำลังพอดีอ่านชัดเจน สีสันกำลังดีนะหลากหลายน่าอ่านมาก มีการเว้นวรรคช่วง ให้พักสาตตา เนื้อหาข้างๆ พวกวีดีโอและสื่อต่างๆ เข้ากับเนื้อหาและน่าสนใจมาก มีเยอะทำน่าศึกษาและชมโดยรวมแล้วบล็อกดีนะ

  ตอบลบ
 15. สวัสดีค่ะหวาน การที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมบล็อกหวาน เริ่มจากหัวบล็อกแต่งได้สวยมาก แตกต่างจากบล็อกคนอื่นแนวคิดดีไม่ซ้ำใคร แต่ตัวหนังสือสีเดียวกับพื้นหลังเกินไป มีรูปภาพที่เข้ากับเนื้อเรื่อง องค์ประกอบข้างๆ ดูน่าสนใจมาก วิดีโอในส่วนของเทคโนโลยีใช้ในการศึกษาก็ได้ เหมาะสมกับการนำศึกษาเรียนรู้ และเนื้อหาในส่วนของความพอเพียงก็น่าศึกษาเช่นกัน โดยรวมแล้วสวยและดูดีมาก

  ตอบลบ
 16. สวัสดีค่ะ คุณหวาน หัวบล็อกสวยมาก แต่งได้สดใสน่าดู ตัวหนังสือเด่นเห็นได้ชัดเจนดี ส่วนเนื้อหาก้ดีมีการใช่ลูกเล่นให้น่าสนใจทำทำให้ไม่น่าเบื่อ เนื้อหา ดี เหมาะสมกับการนำศึกษาเรียนรู้ และเนื้อหาในส่วนของความพอเพียงก็น่าศึกษาเช่นกัน องค์ประกอบโดยรวม สวยมากค่ะ

  ตอบลบ